Právní ujednání

Podmínky a právní omezení používání internetové prezentace AVARIS, s.r.o.

1. Obecná ustanovení

AVARIS, s.r.o., tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.avaris.cz a dalších registrovaných adresách – dále jen “stránky”.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).

Provozovatelem internetových stránek www.avaris.cz je AVARIS, s.r.o. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky www.avaris.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Přístup a používání stránek www.avaris.cz je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.avaris.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na www.avaris.cz vycházejí z informací, které poskytuje AVARIS, s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.avaris.cz .

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.avaris.cz z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.avaris.cz . Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.avaris.cz .

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.avaris.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.avaris.cz , s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.avaris.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum vydání 19.1.2006

AVARIS, s.r.o.